Forretningsbetingelser for udvikling - WooCommerce Eksperten

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem WooCommerceEksperten.dk og kunden, hvorfor det anbefales, at De som kunde læser betingelserne grundigt igennem. Køb af en service kan ske ved både skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftligt accept fra begge parter, kan forretningsbetingelserne fraviges.

1. Generelt

1.1 WooCommerceEksperten.dk er et web- og online marketing bureau, der hjælper dets kunder med at blive synlige på nettet. WooCommerceEksperten.dk udarbejder hjemmesider og webshops, men bistår også kunden efterfølgende blandt andet med vedligeholdelse af hjemmesiden, online markedsføring med videre. Virksomhedens forskellige services inden for området gør, at kunderne kan gå fra idé til færdig løsning.

2. Produkter

2.1 WooCommerceEksperten.dk leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress CMS, samt webshop modulet WooCommerce. WooCommerceEksperten.dk opsætter og tilretter plugins og tema således, at kunden ender med en færdig løsning klar til brug.

2.2 WooCommerceEksperten.dk bistår kunden med vejledning vedr. det visuelle i produktet, således at designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter det aftalte med kunden jf. pkt. 4.1.

WooCommerceEksperten.dk tilpasser hjemmesidens layout ud fra det enkelte temas funktionalitet og udarbejder således ikke et design fra bunden. Temaets funktionalitet for udseende afgrænser hvilke muligheder, der foreligger for at designe hjemmesiden. Såfremt kunden ønsker funktionalitet eller tilpas i en sådan grad, at det skal specialkodes anses det for at være uden for tilbuddet.

Det af kunden ønskede visuelle layout udspecificeres i formularen ved fase 1 omkring igangsættelse og den aftalte grafiske designlinje fraviges ikke. Har kunden konkrete udbedringsønsker til designet, kan kunden fremkomme med disse, når kunden har produktet til korrektur jf. pkt. 4.1.

2.3 En løsning fra WooCommerceEksperten.dk indebærer de funktionaliteter og muligheder som WordPress CMS, WooCommerce og det enkelte tema stiller til rådighed. Såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer vil det være at betragte som arbejde uden for standardaftalen.

Ønsker kunden funktionalitet udført, der går ud over standardaftalen, vil WooCommerceEksperten.dk undersøge, hvorvidt funktionaliteten kan leveres. Det udførte ekstra arbejde i forbindelse hermed faktureres direkte til kunden.

2.4 Såfremt der skal benyttes 3. partssystemer, eksempelvis plugins udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelsen af pluginnet fremsendes således, at kunden har mulighed for at læse om det lever op til kravene. WooCommerceEksperten.dk står ikke til ansvar for eksterne plugins. Til tider er eksterne plugins på engelsk, oversættelsen af disse er uden for tilbuddet.

Plugins udviklet til efter kundens specifikationer betragtes afsluttet ved kundens godkendelses tilsagn. Nye funktioner, uforudsete og uspecificerede ønsker samt vedligeholdelse er kundens ansvar.

2.5 Hjemmesiderne er funktionelle på gængse nyere enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes dermed ikke.

2.6 Det er ikke muligt for WooCommerceEksperten.dk, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden. En sådan hastighed afhænger af mange faktorer heriblandt kundens materiale, ønskede ekstra plugins samt hastigheden på webhotel.

3. Reklamation

3.1 WooCommerceEksperten.dk yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden jf. pkt. 4.1. Reklamationer indgivet efter fristforløbet faktureres særskilt.

4. Samarbejdet og processen

4.1 Processen for udarbejdelse af hjemmesider og webshops vil foregå på følgende måde:

Indledende dialog omkring funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. Denne indledende dialog resultere i en udfyldt formular, som sendes til både WooCommerceEksperten.dk samt kunden. Herefter modtager kunden en mappe som bedes udfyldes med de materialer, som WooCommerceEksperten.dk skal bruge for at lave hjemmesiden såsom menupunkter, tekster og billeder. Faseovergangen sker til næste fase når der er udfyldt formularen, mappen med materialerne udfyldt og sendt til WooCommerceEksperten.dk samt der er modtaget betaling.
Hjemmesiden udarbejdes baseret på den udfyldte formular fra den indledende dialog og de tilsendte materialer.
Hjemmesiden sendes til korrektion ved kunden. Kunden korrigere sin hjemmeside ved at tilgå den tilsendte formular, udfylde den og sende den til WooCommerceEksperten.dk. Der er som udgangspunkt kun én “korrektionsrunde”. Yderligere korrektioner faktureres særskilt efter gældende timepris.
WooCommerceEksperten.dk udbedre herefter korrektionen og overdrager hjemmesiden til kunden ved at oprette bruger og sende oplæringsmaterialet. WooCommerceEksperten.dk ligger hjemmesiden online på kundens ønskede webhotel. Såfremt hjemmesiden er overdraget imens den stadig ligger på en testside tilbyder WooCommerceEksperten.dk, at hoste den i op til 30 dage uden betaling hvorefter der faktureres for et webhotel.
4.2 Et projekt er nomineret til at tage maksimum 120 dage. De 120 dage igangsættes, når formularen fra fase 1 igangsættelse er fremsendt. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har WooCommerceEksperten.dk rykket herfor en gang, er WooCommerceEksperten.dk berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de 120 dage.

4.3 Såfremt kunden vælger et andet webhotel/host end hos WooCommerceEksperten.dk, skal WooCommerceEksperten.dk have fremsendt korrekt login til det valgte sted. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Ydermere påhviler det kunden at sørge for, at hosten understøtter seneste teknologier og er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside kan uploades og er funktionsdygtig.

4.4 Det påhviler kunden at levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. WooCommerceEksperten.dk gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. WooCommerceEksperten.dk bistand vedrørende materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages vil der blive indsat ”lorem ipsum”-tekst samt ”Kommer snart”-billeder.

4.5 Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden. Se pkt. 4.1, 3.1 og 4.3. Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på WooCommerceEksperten.dk’ testside indtil der sendes gyldigt login. Der vil ved efter 30 dage blive igangsat webhotel. Se pkt. 4.1.

4.6  Der er ikke indlagt fysiske møder i processen omkring udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops. Såfremt kunden har et krav omkring at mødes, vil det blive gjort efter gældende timepris med mindre andet er aftalt.

4.7 Diverse opgaver såsom grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil også foregå med de 4 faser. Se pkt 4.1

4.8 WooCommerce Eksperten vil ofte bruge adgang til kundens system, host, domæne eller andre nøglepunkter. WooCommerce Eksperten kan videregive login oplysninger til tredjepart for at løse opgaver.

5. Ophavsret

5.1 Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

5.2 Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder WooCommerceEksperten.dk. WooCommerceEksperten.dk må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 WooCommerceEksperten.dk kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2. WooCommerceEksperten.dk kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for WooCommerceEksperten.dk kan under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale.

6.4 WooCommerceEksperten.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.5. Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af WooCommerceEksperten.dk skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan WooCommerceEksperten.dk ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket WooCommerceEksperten.dk ej heller kan stilles til ansvar for.

6.6 Såfremt WooCommerceEksperten.dk har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan WooCommerceEksperten.dk ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 WooCommerceEksperten.dk kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 WooCommerceEksperten.dk kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommandere altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

6.9 WooCommerceEksperten.dk kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden.

6.10 Såfremt WooCommerceEksperten.dk byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder WooCommerceEksperten.dk sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

7. Hosting

7.1 Hosting indebærer at WooCommerceEksperten.dk, igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig.

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

7.3 Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og WooCommerceEksperten.dk kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod WooCommerceEksperten.dk ikke overstige det i pkt. 6.3. aftalte.

7.4 WooCommerceEksperten.dk forbeholder sig retten til, at måtte sætte en kundens webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

8. Vedligeholdelse

8.1 WooCommerceEksperten.dk hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret. Ydermere indbefatter aftalen at kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det fremgår af vores forskellige pakker hvad der er inkluderet i de enkelte.

8.2 WooCommerceEksperten.dk hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelserne til WooCommerceEksperten.dk på mail med det nye materiale. WooCommerceEksperten.dk ændre ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu struktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet.

8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

8.4 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men WooCommerceEksperten.dk bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden.

8.5 WooCommerceEksperten.dk bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

8.6 I forlængelse af pkt. 8.5 bestræber WooCommerceEksperten.dk sig på, at udbedre eventuelle fejl forårsaget af 3. part herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af 3. part faktureres særskilt.

9. Online markedsføring

9.1 WooCommerceEksperten.dk bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. WooCommerceEksperten.dk bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.

9.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og WooCommerceEksperten.dk af praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb. Se 10.6

10. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

10.2 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist

10.3 Betaling for WooCommerceEksperten.dk ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater:

Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.
Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af hjemmesiden eller den nominerede tid. Se pkt. 4.1 og 4.2
10.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

10.5 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.11.2

10.6 Ved ErhversHjemmesider.dk ApS’ fakturering for medier jf. pkt. 9.3. skal betalingen ske forud til WooCommerceEksperten.dk.

10.7 Alt arbejde fra WooCommerceEksperten.dk vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

10.8 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med WooCommerceEksperten.dk vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 12 måneder ad gangen og online markedsføring 6 måneder ad gangen.

10.9 Ekstra arbejde faktureres ved følgende priser:

Standard webudvikling såsom WordPress arbejde, HTML og CSS samt grafik: 600 DKK + moms pr. time
Avanceret webudvikling såsom udarbejdelse af nye moduler og PHP-kodning: 800 DKK + moms pr time.
10.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved WooCommerceEksperten.dk har ret til at stoppe opgavens udførsel og sætte eventuelle services på hold.

11. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.8.

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 1 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 1. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.

11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til [email protected] for frigørende virkning.

12. Andet

12.1 WooCommerce Eksperten er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

13. Ændringer

13.1 WooCommerceEksperten.dk er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure

14.1 Hverken WooCommerceEksperten.dk eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

15. Værneting

15.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Københavns Byret.

Version 1.12

16. Priser

Planlagt timepris er 700,- + moms
Akut timepris er 850,- + moms


Opdateret 01. januar 2023